Denne artikkelen er er videreføring av artikkel Grafisk fremstilling av vaktuke, og hvordan du videre på en enkel måte kan optimalisere bemanningen gjennom dagen (Åpningstiden) for eks. med hensyn til forventet kundetilstrømming. 


Merk! Klikk på denne linken "...... "for ytterligere optimalisering og mulighetene for bruk av automatisk generering av vaktplaner dag/uke.  Rediger Dag grafisk fremstilt

Oppsett

For å sette opp grafikk knyttet til Rediger dag, må følgende innstillinger settes i meny "Oppsett generelt" ->"Innstillinger"-> Vaktplan#. Vi anbefaler at "Vis bemanningsprofil som graf på Legg vaktplan" også er huket av.

"Tillat å flytte pause" hukes av dersom det er aktuelt å kunne styre når den enkelte medarbeider skal ta sin pause. (i tamigo legges alltid pausen i midten av vakten)
Redigere dag (bildet)

Rediger dag finner du under fane Vaktplan -> Rediger Dag (i venstre meny). Filtreringsfunksjonen gir mulighet for valget om å se kun ansatte med planlagte vakter den dagen 


Filtrer-funksjonen


Eks. Kun ansatte med vakter, Andre ansatte i avd. skjules i visning

Eks. Viser ansatte som ikke er til rådighet (ikke tilgjenglige)
Bildet viser dagen i 2 dimensjoner. Dimensjon 1 øverst lengden på vakten grafisk, med start/slutt tidspunkt, og Pausetidspunkt (Midt i vakten)


Dimensjon 2 antall på arbeid gjennom dagen (åpningstiden) inkludert fravær p.g.a. pause.


Rediger dagen (korriger vakter/vakttider)

Inne i Rediger dag kan du som planlegger gjøre følgende:


a)  Justere hver enkelt vaktes lengde

b.) Flytte på vaktens start/Sluttidspunkt

c.) Endre tidspunkt for Pauser (dersom aktuelt)

d.) Legge opp nye vakter, alt. opprette en åpen vakt


Enhver endring som gjøres i Dimensjon 1 (Øverste del av bildet), vil også umiddelbart vises i Dimensjon 2 (nederste del av bildet)


a.) Du justerer en vakts lengde, ved å holde musen over start eller slutt tidspunkt slik  at "<->" fremkommer. Deretter holder du musen nede og drar til høyre eller venstre avhengig av om vakten skal gjøres kortere eller lengre. 


 

b.) Dersom du ikke ønsker å endre lengde, men kun Start/Slutt tid, holder du musen over vakten markerte felt, til det fremkommer en "Stjerne". Hold muse nede og dra denne i Høyre/Venstre avhengig av retning du vil flytte vakten.


c,) Det mørke feltet i vaktens markerte felt, angir angitte pause (midt i vakten). Hold musen over det mørke feltet, og som i pkt. b.) hold musen ned over denne delen av vakten og dra til høyre eller venstre,d.)  Man kan også opprette nye vakter. /alternativt en åpne (Ledig vakt) direkte fra Rediger Dag bildet. Klikk i linje/rad på en ansatt eller i ledig vakt, og deretter benytt funksjoner beskrevet i pkt. a.) eller b.)Diemensjon 2 (nederste del av bildet) endrer seg umiddelbart når men gjør en endring i Dimensjon 1 (pkt. a-d), slik at du visuelt (grafisk) ser bemanning til enhver tid på dagen og kan optimalisere denne.Merk! Ta kontakt med tamigo support for bistand eller mer detaljer om kring bruk av rediger Dag funksjonen i tamigo.