Som administrator kan du erstatte fraværtyper eller endre lengde på et fravær, direkte i Fraværskalender, også på lukkede dager. 


Anbefaling: Gi tillatelse til å erstatte/endre Fravær på lukkede dager, kun til Administrator.Gå til meny Oppsett generelt -> Innstillinger, velg så Fravær. I feltet "Gi disse rollene tilgang til å overstyre eksisterende fravær". (i utgangspunkt satt til Ingen) endre det til Administrator.


Info: Dersom det er opprettet egendefinert Administrator rolle(r), kan det om ønskelig også gis tilgang til samme funksjon for den/de rollene.Rollen Administrator, kan nå erstatte fraværstype eller endre fraværsperiode også på lukkede dager i Timeliste.
Når du som Administrator klikker Lagre, vil fraværet så være erstattet med nytt fravær. 


Fraværet er nå endret, også på lukkede dager.Tilfelle som krever at fraværet FØRST slettes og deretter legges inn på ny

Dersom du skal utvide (periode)/eller korrigere et fravær og man IKKE er sikker på om timer er registrert korrekt i Timeliste fra før, og man har en regel på fraværstypen (se eks. på oppsett av regel under), skal man først slette fraværet og deretter legge inn nytt fravær med rett periode.  Fraværsregel vil IKKE tre i kraft dersom det kun erstattes med et annet fravær uten først å slettes.


Eks. Fravær ført på en lukket dag, men timer er ikke reg. i Timeliste

Dersom fraværstypen endres i Fraværskalender av Administrator, kobler ikke regel på det endrede fraværet inn 

Blir fraværet derimot først slettet og så lagt inn på ny, trer på ny fraværsregel inn.


Info: Merk at oppsettet på selve fraværet vil kunne være viktig. Dersom en ansatt for.eks. har rolle i flere avd. og planlagte vakter i perioden på en avd. som IKKE er den ansattes Stamavd. er det viktig at regelsettet på fraværet er satt opp som følger. (Se bildet)