Normperiode, benyttes som oftest i tilknytning til rullerende planer (turnus) og kontraktstimer på en ansatt. Normperiode kan settes opp tilsvarende antall uker som den rullerende planen.

Eks. Dersom den faste rullerende planen (turnus) går over 3 og 3 uker vil det være naturlig å sette normperioden til 3 uker. 


Det er 2 muligheter for å sette opp Normperioder:


1.) Database styrt normperiode


Under meny Oppsett generelt -> Innstillinger -> Vaktplan, setter du inn Antall uker (normuker) og en startdato for beregning. Benyttes som i dette eks. (under) 1.1.2018, vil normperioden går i følgende sekvens uke 1-3, uke 4-6, iuke 7-9 o.s.v. Dette vil nå være et hjelpemiddel i vaktplanleggingen. Dersom en ansatt er kontraktfestet på 37,50 timer x 3 uker (normperiode) vil systemet fortelle Planlegger hvor mange timer det er planlagt på vedkommende i inneværende normperiode.


Les mer om Kontraktstimer og Ukemaler (Turnusplaner) her.2. Butikk/Avd. styrt normperiode.


I mange tilfeller vil det være behov for ulike (unike) normperioder pr. Butikk/Avd. som følge ulik oppbygging av turnus/rullerende planer. Eks. en avd. har 3 ukers rullerende, en annen 4 uker, 2 uker. o.s.v.

i tamigo kan Planlegger tilpasse normperiode for egen butikk/avd. 

Gå til meny Oppsett generelt-> Butikker/Avd. klikk på rediger knappen og velg fane Innstillinger i pop-opp menyen. Under Innstillinger velges Avanserte innstillinger. Her settes så Avd./Butikkens ønskede normperiode.Merk! egendefinert normperiode vil kun visualiseres i Legg vaktplan. Den database satte normperioden er fortsatt styrende i Arbeidstids-varsler, evt. beregninger i lønnsmodeller m.m

Det er også den database satte normperioden som vises under kolonne Norm i meny Ansatt-> Ansatte