Hvordan registrere Gradert sykmelding/Delvis sykemeldt i Tamigo?


Som for mange fraværstyper har virksomheter ulik policy for håndtering av delvis sykemeldte.

I noen tilfeller, arbeider den sykemeldte deler av vakten (deler av dagen) og andre tilfeller hele vakten (hele dager), og i henhold til sykemeldingens %-vise grad.


I Noen virksomheter utbetaler man full lønn i fraværsperioden for så å få refundert syketimene fra NAV, mens man i andre tilfeller KUN utbetaler for de faktiske timene vedkommende jobber, og resten utbetales direkte av NAV.


Merk! Fraværstype "Delvis Sykemeldt" må være opprettet (Kontakt Tamigo support på 469 88 559 for bistand til dette). Det bær vurderes om man skal opprette 2 typer, Delvis sykemeldt (Under 16 dg) og Delvis Sykemeldt (Over 16 dg). D.v.s Under/Over arbeidsgiverperioden.


Alle variantene over med kombinasjoner krever ulik registrering og oppfølging i Timeliste. Vi deler inn i følgende terminologi:


Hel dag - Når den delvis sykmeldte arbeider, hele vakten (dagen), og vedkommende har tilsvarende fri hele dager.

Del av dagt - Den graderte sykmeldte arbeider kun deler av sine vakter i henhold til % vis arbeidsfør grad


Felles for omtalte scenarier 

        a.) Vaktplan legges i henhold til vedkommendes skiftplan (som om vedkommende var i full jobb) 

        b.) Fraværet "Delvis Sykemeldt" registreres via fraværsmenyen for en periode tilsvarende den 

             dokumenterte sykemeldingsperiode.


Oppsett av fraværstypen


Merk! I grunnoppsettet meny Oppsett generelt -> Innstillinger -> Økonomi, skal man fjerne hake for følgende: 

Dette sikrer at man i registrerte fraværsperiode, kan fjerne, (selve)aktiviteten på hele dager man arbeider, eller på timer del av dag. Se eks. senere i artikkel. For de timer der aktiviteten fjernes, ansees dette som ordinære/produktive timer (selv om fraværets bakgrunnsfarge er tilstede.Oppsett (opprett) fraværstype:

 

Merk! Følgende gjelderI Lønnsmodellene må fraværstypen Delvis Sykemeldt settes opp under Aktiviteter, på samme måte som fraværstypene Egenmelding, Sykemelding, Sykt barn. For eks at timene med dette fraværet skal trekkes ut fra lønnsart for Standard timer og føres på lønnsarten for Sykelønn eller en egendefinert Lønnsart for Delvis sykefravær.


Meny: Oppsett generelt -> FraværAktivitet Delvis sykemeldt


Meny: Oppsett generelt -> Aktiviteter (Devils sykmeldt- > Automatisk vakter)
Lønnsmodeller. Oppsett


Meny: Oppsett generelt -> Oppsett Lønnsmodeller


Fraværet Delvis Sykemeldt settes opp under avsnitt aktiviteter. Sett inn rett lønnsart og at timene skal trekkes ut av ordinære. timer. Vurder om andre tillegg også skal fjernes i henhold til virksomhetens policy.
Registrering av fravær Delvis Sykemeldt


Vi anbefaler at man registrerer fravær "Delvis sykemeldt" via Fraværskalender som øvrige fraværstyper, og for hele perioden sykmeldingen gjelder.


Merk! Det er viktig at den ansattes vaktplaner beholdes, i hele perioden. Slik at regler om kopiering fra vaktplan til timeliste, kan effektueres av systemet. Se eks. under.


Registrering via Fraværsmenyen (se bildet under). Dager med "Klokke" indikerer dager med planlagte vakter, også nå kopiert over til timeliste.Med ovenstående oppsett av fraværstype Delvis sykemeldt, innehar i utgangspunktet alle dager i Timeslite, Fraværsfargen + Fraværsaktiviiteten.


I eks. under, er dette en hel dag med fravær, da både farge og aktivitet ligger i timeliste


Fravær HEL DAG


Info! For å fjerne aktivitet, høyre klikk i feltet Aktivitet, velg Aktivitet og ( - ) ingen aktivitet
Arbeidet HEL DAG

I eks. under er aktiviteten fjernet (men fargen er fortsatt tilstede. Timene (hele dager) ansees nå for produktive (Arbeidet). Arbeidet DELT DAG

I eks. under, er dagen delt i 2. En del fravær og en del Arbeidet. Klikk på + tegnet (utenfor navnet til medarbeider i Timeliste)  som dukke opp om man holder musen over feltet, for å få kunne legge inn 2 ulike tidsperioder (2 eller flere rader i Timeliste).  Der en del fortsatt innehar aktivitet Delvis syk, og en del der aktivitet er fjernet.