En viktig KPI i de fleste virksomheter er lønnskostnader. Tamigo kan enkelt settes opp til å beregne (estimere) totale lønnsomkostninger. Beregningene kan benyttes til å visualisere kostnader knyttet til en vaktdag/vaktuke/timeliste, og måles i kroner og i % av omsetning. Lønn og lønnsomkostninger kan settes for timelønnede og fastlønnede (månedslønn).


Følgende innstiling må være huket av for å se Lønnsprosenter i Legg vaktplanOppsett generelt -> Innstillinger -> ØkonomiMerk! Menyen krever at dere har type abonnement som dekker funksjonen. (Advanced/Premium)


Menyer:     Økonomi -> Lønnsprosenter

                  Økonomi -> Lønnsallokering

                  Økonomi -> Tillegg  


Merk! For optimal effekt forutsettes det i denne artikkelen at man har lagt budsjett på Timer/Lønnsomkostninger/Omsetning. Les mer om Budsjett her


Følgende parametere må være satt for at Tamigo skal kunne beregne Lønnskostnader:


1a Lønn per ansatt

Gå til fanen "Ansatte" -> "Ansatte"i venstre meny. I kolonne Lønn, setter du inn lønn per time for timeansatte og lønn per. måned for månedslønnede. 

NB! Husk å lagre endringene med diskett (helt til høyre i Ansatte bildet)


 

1b Fordeling av lønnskostnader Månedslønnede (Lønnmodeller)

Det anbefalte oppsettet av lønn for fastlønnede, er å fordele summen pr. mnd , "jevnt" pr. dag. Den innstillingen settes ved å gå til meny "Oppsett generelt" -> "Oppsett lønnsmodell".

Svar ja til advarsel og velg Lønnsmodell(er) for Månedslønnet. Klikk på rediger og velg deretter Månedslønn (foredeles jevnt).

OBS! Avslutt med å velge Oppdater.1c UB(ubekvems) tillegg , Overtid, Fravær, Helligdag m.fl. (Lønnsmodeller)


Får å få lønnskostnadene knyttet til UB tillegg, Helligdagstillegg, Overtid, Sykefravær m.m. i beregningen av lønnskostnader, må disse satsene oppdateres i de enkelte lønnsmodell(er).

Meny "Oppsett generelt" -> "Oppsett Lønnsmodell". Svar JA til advarsel.


Ta for deg 1 og 1 lønnsmodell (Timelønnet evt. Månedslønnet  + evt. Egendef. lønnsmodeller). Dersom det ikke er satser, eller satsene i lønnsmodellene ikke er oppdatert, korriger disse (Se bildet under)

Klikk direkte i Lønn kolonne (feltet du skal oppdatere). Legg inn som % dersom tillegget eller satsen er X% av Timelønn . Og et kronebeløp dersom det er fast kronetillegg. 

Når det gjelder korttidssykefravær (fravær av typen Egenmelding/Sykemelding/Sykt barn) skal dette være = 100% av timelønn. Timer i timeliste med korttids sykefravær flyttes normalt fra lønnsart for ordinære timer til lønnsart for sykepenger, derav 100%.


NB! Er du i tvil om hvordan du legger opp de ulike lønnsmodellene, ta kontakt med tamigo support for bistand supportno@tamigo.no. Normalt legges disse i tilknytning med oppstart av tamigo (Workshops).
2. Overhead kostnader

I tillegg til time-/månedslønn tilkommer det normalt «overhead» kostnader knyttet til lønnsomkostninger på den ansatte. Eks. på «overhead» kostnader kan være; Arbeidsgiveravg., Feriepenger, Sosiale goder, Andre ytelsesbaserte goder, Adm. utgifter m.m. 

I Tamigo settes overheadkostnaden som en fast faktor (% påslag på alle kjente satser reg. i 1a - 1c) under fanen "Oppsett generelt", venstre meny "Innstilllinger" og fane Virksomhet. Se eks. under


NB! Dersom man velge å benytte Overhead faktor, må man også ta hensyn til dette når men legger inn budsjetterte lønnskostnader. Altså budsjettere inkludert overheadfaktor i %. 
3a. Lønnsomkostninger Vaktuke

Når lønn på den enkelte ansatte + satser i lønnsmodellene og evt. overhead-faktoren er satt, beregner Tamigo lønnsomkostninger i tilknytning til vaktplan.

Har man i tillegg lagt inn budsjetterte lønnskostnader (Les mer om Budjsett her), vil i tillegg lønnskostnadene i % av omsetning visualisere i vaktplanen.3.b Lønnsomkostninger vist pr. dag i vaktplan

Er det ønskelig å få visualisert daglig planlagt lønnsprosent, kan man (Administrator) gå til meny "Oppsett generelt" -> "Innstillinger" og fane Vaktplan.

huke av under KPI feltet Lønnsprosenter (sett 0 i tillegg)I Vaktplanene vil den daglig estimerte lønnsprosenten visualiseres. Holdes musen over en valgt dag, vises ytterligere detaljer.

 

Merk! Lønnsprosent benyttet som KPI kan kombineres med ett annet KPI tall. Eks. produktivtet. Les mer om Produktivitet her

 


4a. Faktisk lønnsprosent (Timeliste)

I de foregående avsnittene har vi beskrevet forutsetninger for at tamigo skal kunne beregne (estimere) lønnskostnader i kroner og i % og visualisere disse i Vaktplan.

Man har da et forhold til:

  • Budsjetterte lønnskostnader i kr./%
  • Planlagte lønnskostnader i kr./%

I dette avsnittet beskriver vi hvordan vi kommer frem til faktiske lønnskostnader i kr/%.


Gå til meny "Timeliste" - "Utførte vakter". Etterhvert som man ferdigstiller kontrollen av faktisk utførte vakter (timer), skal du før du lukker arbeidsdagen legge inn siste dags omsetning 

NB! Vi anbefaler at man budsjetterer omsetning eks. m.v.a. og derfor også registrer dagsomsetning eks. m.v.a. (se bildet)


 

Relaterte artikler