Vi har erfart fra våre kunder at det ofte tar litt tid å få ut oversikt over sykefravær i %. Derfor har vi tilpasset en fraværprosent rapport i tamigo som med få tastetrykk kan gi deg en oversikt i din avd, eller på tvers i virksomheten (alle avd.)

Les mer i vedlagte fil, og ta kontakt med oss om du vil ha tilgang til menyen Fraværsprosent.


Merk! Formler og beregning av fraværsprosent:

Fraværsprosent kan uttrykkes i forhold timer eller dager/vakter.
Kolonne Timer eller Dager/Vakter viser faktiske timer/vakter uten fravær i valgte periode. Tar man utgangspkt. i ønsket om å se prosentvis fravær for korttids fravær (Arbeidsgiverperiode),
vil utregningen være som følger (se eks. under)

Arbeidede timer   1.485,84
Timer m. sykefravær   21,50 (Utvalgt timer med Korttidsfravær)
Totalt        1.507,34 (Sum av Arbeidet + Korttid)
Prosent          1,43% (21,5*100/1507,34 = 1,43 uttrykt i prosent) 

Prosent vil alltid måles mot faktiske arbeidede timer/vakter + timer i utvalget på fravær.

Tar man utgangspkt. i Dager/Vakter, vil antall dager/vakter med "Fraværsaktivitet" i Timeliste vies i kolonne over. Forøvrig samme formel.